Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie masztu dla syreny alarmowej przy OSP Wilkonice.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie masztu dla syreny alarmowej przy OSP Wilkonice.

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -


WRG.6733.8.2011

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PĘPOWO

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zmianami) oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami)

 

zawiadamiam

 

,że dnia 31.08.2011 r. wydana została decyzja nr WRG.6733.8.2011 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie masztu dla syreny alarmowej przy OSP Wilkonice na terenie działki ew. nr 137/8 obręb Wilkonice.
Strony postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji Wójta Gminy Pępowo w siedzibie Urzędu Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek, pok. Nr 19, w godzinach pracy Urzędu.
Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Pępowo

/-/ Stanisław Krysicki

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2011-09-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-09-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie