Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie

Obwieszczenie

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

Pępowo, 25.08.2011 r.

WRG.6733.3.2011

O B W I E S Z C Z E N I EZgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zmianami)

Zawiadamiam strony postępowania,


że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: Budowie słupowej stacji transformatorowej, linii kablowej średniego napięcia oraz na przebudowie linii napowietrznej niskiego napięcia na linię dwunapięciową 15/04 kV na działkach o nr ewid. 39, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,65, 66, 67, 68/1, 68/2, 69, 70 oraz 82/1 obręb Siedlec, gmina Pępowo wydane zostało:

- Postanowienie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Lesznie, Pl. Komeńskiego 6, 64-100 Leszno Nr WA-Le-4151-2126/2011 z dnia 12 sierpnia 2011 r.

Z treścią postanowienia można się zapoznać w Urzędzie Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, pok. 19, w godz. Pracy Urzędu.

Wójt Gminy Pępowo
/-/ Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2011-08-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-08-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie