Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie o wydaniu postanowienia - zawieszenie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie linii napowietrznej 15 kV

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia - zawieszenie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie linii napowietrznej 15 kV

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -


WRG.6733.7.5.2011

O B W I E S Z C Z E N I E


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

zawiadamiam strony postępowania,


że w dniu 24.08.2011 r. zostało wydane z urzędu postanowienie Wójta Gminy Pępowo Nr WRG.6733.7.4.2011 z dnia 24.08.2011 r. zawieszające postępowanie wszczęte na wniosek Enea Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań działającej przez pełnomocnika Pana Macieja Strugalę w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii napowietrznej SN 15 kV (przewiduje się budowę linii kablowej SN 15 kV w fragmentach linii napowietrznej SN) na terenie działek ew. nr:
 336, 335/3, 335/4, 337, 338 [arkusz 11] obręb Pępowo,
 37,23/1, 266, 265, 30, 349, 5, 1, 4, 36/1, 36/2, 285, 252/1, 2/1, 29/2, 3 [arkusz 1] 50, 49/2, 49/1, 48, 47, 46, 45/2, 45/1, 44, 43, 42, 41, 40/2,19, 39, 18, 38, 37, 36, 35, 16, 32/3, 32/2, 32/1,15, 34, 27, 29, 28, 14, 26, 94, 93, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 17, 13, 12, 11, 99, 6/2, 6/1, 5, 30, 31, 3 [arkusz 2] obręb Krzekotowice,
 141, 140, 173, 124/3, 174, 122, 121/2, 138, 139/2, 139/1, 142, 121/1, 143 [arkusz1] 11, 81, 8, 10, 88, 5/1,7, 89, 87 [arkusz 2] obręb Gębice,
 109/3, 109/2, 94, 95, 91, 93/1, 100, 96, 87, 44, 43, 40, 39, 31/2, 31/1, 32, 36/4, 36/3, 36/1,27/3, 26/3, 8, 16, 14, 13, 12, 11, 173, 26/5, 17, 26/8, 38, 33, 34, 28/1, 25/1, 109/1, 104, 101/2, 101/1, 93/2, 37, 29/2, 29/3, 24 [arkusz 1] obręb Krzyżanki,
 51, 50/2, 53, 55/3, 54, 50/3 [arkusz 1] obręb Potarzyca,
 179, 180, 181, 182, 183, 177, 173, 172, 171, 170, 169, 168, 167, 158, 149, 148, 146, 104, 147, 102, 103, 91, 51, 50, 36, 35, 34, 32, 31/3, 31/2, 31/1, 68/3, 68/4, 68/5, 69, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 75, 74, 157, 178, 184, 185, 174, 175, 151/2, 150, 145/2, 29, 30, 33, 68/6, 64, 8/2 [arkusz 1] obręb Chwałkowo,
 106/2, 106/1, 106, 104/5, 105, 86, 87, 88, 84/1, 81, 55, 54, 53/7, 47, 46, 43, 44/1, 82, 104/2, 104/1 [arkusz 1] obręb Grabianowo,
 156/4 (po podziale 156/8 i 156/9), 156/6, 156/7, 156/1 [arkusz 1] 109/4, 109/2, 110/2, 110/6, 115/1, 108, 123, 114, 124, 122, 121, 120, 119, 118, 116/2, 116/1, 117, 115/5, 115/6, 115/4, 101/1, 109/3 [arkusz 2] obręb Kuczyna,
 145, 317, 146, 166, 167,168/1, 169, 165, 164 [arkusz 1] obręb Czeluścin.

Z treścią postanowienia można się zapoznać w Urzędzie Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo pok. 19, w godzinach pracy urzędu.

zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Pępowo

/-/ Stanisław Krysicki
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2011-08-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-08-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie