Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego: Zagospodarowanie Centrum Pępowa wraz z renowacją zabytkowego wiatraka i urządzeniem terenu na stanicę rowerową.

Obwieszczenie dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego: Zagospodarowanie Centrum Pępowa wraz z renowacją zabytkowego wiatraka i urządzeniem terenu na stanicę rowerową.

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

Pępowo, 11.08.2011 r.

WRG.6733.6.2011

O B W I E S Z C Z E N I EZgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami)

Zawiadamiam strony postępowania,


że dnia 11.08.2011r. na wniosek Gminy Pępowo działającej przez pełnomocnika Panią Magdaleną Bolanowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą MB Projekt Magdalena Bolanowską, ul. Niepodległości 130/5, 64-100 Leszno wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: zagospodarowaniu centrum Pępowa wraz z renowacją zabytkowego wiatraka i urządzeniem terenu na stanicę rowerową na działce o nr ewid. 101/3, 192 i 193 obręb Pępowo.

Strony postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji Wójta Gminy Pępowo w siedzibie Urzędu Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek, pok. Nr 19, w godzinach pracy Urzędu.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                                            Wójt Gminy Pępowo

                                                                                                             /-/ Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2011-08-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-08-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie