Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa słupowej stacji transformatorowej, linii kablowej średniego napięcia oraz na przebudowie linii napowietrznej niskiego napięcia na linię dwunapięciową.

Obwieszczenie dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa słupowej stacji transformatorowej, linii kablowej średniego napięcia oraz na przebudowie linii napowietrznej niskiego napięcia na linię dwunapięciową.

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

Pępowo, 10.08.2011 r.

WRG.6733.3.2011

O B W I E S Z C Z E N I EZgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami)

Zawiadamiam strony postępowania,


że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: Budowie słupowej stacji transformatorowej, linii kablowej średniego napięcia oraz na przebudowie linii napowietrznej niskiego napięcia na linię dwunapięciową 15/04 kV na działkach o nr ewid. 39, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,65, 66, 67, 68/1, 68/2, 69, 70 oraz 82/1 obręb Siedlec, gmina Pępowo wydane zostało:

- Postanowienie Starosty Gostyńskiego Nr ABG-GN.6123.67.2011 z dnia 28 lipca 2011 r.

Z treścią postanowienia można się zapoznać w Urzędzie Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, pok. 19, w godz. Pracy Urzędu.

 

 

Z up. Wójta Gminy

Sekretarz Gminy

/-/ Urszula Wabińska
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2011-08-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-08-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie