Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej w miejscowości Siedlec

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej w miejscowości Siedlec

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2011

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej w miejscowości Siedlec
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami)w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 130, poz. 871) oraz uchwały Nr XX/149/2008 Rady Gminy Pępowo z dnia 24 listopada 2008 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej w miejscowości Siedlec, obejmującego działki ew. nr 54/5, 53/1, 53/2, 54/1 obręb Siedlec, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 11 lipca 2011 r. do 9 sierpnia 2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, w pokoju nr 19, w godzinach urzędowania.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13 lipca 2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, w Sali posiedzeń, o godz. 14:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Pępowo z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 sierpnia 2011 r.
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.), informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją związaną z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej w miejscowości Siedlec w siedzibie Urzędu Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, w pokoju nr 19, w godzinach urzędowania oraz możliwości złożenia uwagi w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Pępowie, ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo, albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres ug@pepowo.pl w terminie do dnia 24 sierpnia 2011 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Pępowo.

Wójt Gminy Pępowo
/-/ Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2011-06-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-06-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory Samorządowe