Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zgłaszanie kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Gostyniu

Zgłaszanie kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Gostyniu

Numer dokumentu: 1
Rok (4 cyfry): 2011

Pępowo, dnia 6.06.2011r.

Mieszkańcy Gminy Pępowo!

W związku z upływającą kadencją ławników sądowych – informuje się o możliwości zgłaszania Radzie Gminy kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Gostyniu.

Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 20 maja 2011r. Rada Gmina Pępowo winna dokonać wyboru 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Gostyniu.

Prawo zgłaszania kandydatów na ławników mają prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 25 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji – (30.06.2011r.)

Zgodnie z art. 158 § 1 ustawy z dnia 27.07.2001r – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001r. Nr 98, poz. 1070 z późniejszymi zmianami) - ławnikiem może być wybrany ten kto:

1)posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2)jest nieskazitelnego charakteru,

3)ukończył 30 lat,

4)jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5)nie przekroczył 70 lat,

6)jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7)posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być (art. 159 § 1 w/wym ustawy):

1)osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2)osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3)funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4)adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5)radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6)duchowni,

7)żołnierze w czynnej służbie wojskowej, 8)funkcjonariusze Służby Więziennej,

9)radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników,

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 50, poz. 370) zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia do której należy dołączyć:

- 3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

- informacje z Krajowego Rejestru Karnego,

- oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

- zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

- do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z dwudziestu pięciu osób zgłaszającej kandydata.

Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba wymieniona na liście. Kandydat na ławnika potwierdza wyrażenie zgody na kandydowanie własnoręcznym podpisem w odpowiedniej rubryce karty.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu, lub które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu określonego w art. 162 § 1 ustawy, pozostawia się bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłaszania kandydatów jest niedopuszczalne.

Kandydatów na ławników należy zgłaszać do Rady Gminy Pępowo - pok. nr 20 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2011r.

Druki niezbędne do zgłaszania kandydatów na ławników stanowią załaczniki do niniejszej informacji.

 

Urszula Łakomy

Przewodnicząca Rady Gminy

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Irena Chajec
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2011-06-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-06-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory Samorządowe