Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2011


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PĘPOWO

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zmianami) oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami)

zawiadamiam

,że dnia 29.04.2011 r. wydana została decyzja nr WRG.6733.1.2011 umarzająca postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowa przyłącza PE 80 SDR 11 Dz63 105,0 m, Stacja redukcyjno-pomiarowa Q=250 m3/h w części działki ew. nr 13/19 i 13/21 obręb Krzekotowice Strony postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji Wójta Gminy Pępowo w siedzibie Urzędu Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek, pok. Nr 19, w godzinach pracy Urzędu.
Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Pępowo
/-/ Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2011-05-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-05-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie