Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania wiaty na pomieszczenia magazynowe na działce ew. nr 110 o. Skoraszewice

Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania wiaty na pomieszczenia magazynowe na działce ew. nr 110 o. Skoraszewice

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2011

Pępowo, 7.04.2011 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PĘPOWO

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zmianami) oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami)

zawiadamiam

,że dnia 7.04.2011 r. na wniosek ESBUD sp. c. Elżbieta Kowalczuk, Sebastian Dubicki ul. Lipowa 12, 63-900 Rawicz, działającej na rzecz Gminy Pępowo wydana została decyzja nr WRG.6733.1.2011 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania wiaty na pomieszczenia magazynowe na działce o nr ew. 86/110 obręb Skoraszewice.
Strony postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji Wójta Gminy Pępowo w siedzibie Urzędu Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek, pok. Nr 19, w godzinach pracy Urzędu. Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Wójt Gminy Pępowo
/-/ Stanisław Krysicki
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Kmiecik-Rosa
Informację wprowadził: Katarzyna Kmiecik-Rosa
Opublikowany dnia: 2011-04-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-04-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie