Strona główna » Dokumenty » Przetargi - nieruchomości - lokale i inne obiekty » Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr.6wchodzacego w skład nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym,polozonym w miejscowości Skoraszewice nr.40

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr.6wchodzacego w skład nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym,polozonym w miejscowości Skoraszewice nr.40

Data publikacji: 1.02.2011 rok
Termin składania ofert: ------------

Ogłoszenie
o przetargu ustnym nieograniczonym.
Na podstawie art. 37, ust. 1 i art. 38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r.Nr.102,poz.651 )oraz § 3 oraz § 8 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2010. Nr 102, poz. 651)
Wójt Gminy Pępowo
Ogłasza
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr.6 wchodzącego w skład nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, położonym w miejscowości Skoraszewice nr.40, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka o nr.ew: 183/5 o pow.2.800 m2.
Pierwszy oraz drugi przetarg ustny nieograniczony przeprowadzone w dniach
5 .10.2010 roku i 4.01.2011 roku zakończyły się wynikiem negatywnym.

Przedmiotem sprzedaży w trybie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego jest
jeden lokal pustostan wraz pomieszczeniem przynależnym(strychem) i udziałem w częściach wspólnych nieruchomości, dla której jest prowadzona księga wieczysta KW Nr
PO1 Y/00027297/3 przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gostyniu.
Lokal mieszkalny nr.6 o powierzchni użytkowej 36,53 m2 ,składający się
z jednego pokoju, aneksu kuchennego, korytarza, dwóch pomieszczeń gospodarczych ,wc oraz wiatrołapu.
Do lokalu przynależy pomieszczenie strychowe o pow.53,60 m2.
Udział lokalu w częściach wspólnych nieruchomości wynosi: 9013 /64643 cz.
Lokal wyposażony jest w instalację centralnego ogrzewania-bez pieca i wyposażony
jest w instalacje: wodociągową, elektryczną, kanalizacja do szamba.

Cena wywoławcza lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym(strychem)
wynosi: 27.000,00 zł.
Oględziny lokalu będą możliwe w dniu 15 lutego 2011 roku w godz. od 1400 do 14 30
Przetarg w formie licytacji ustnej odbędzie się w dniu 4 marca 2011 roku, rozpoczęcie o godz.1000 w Sali sesyjnej Urzędu Gminy w Pępowie przy ul. St. Nadstawek 6.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1/ dokonanie w terminie do dnia 25 lutego 2011 roku, wpłaty wadium w wysokości: 2.700,00 zł na konto : Urzędu Gminy Pępowo- nr konta: 15102031210000650200048108, zlokalizowane w PKO BP O/Gostyń w taki sposób aby dniu 25 lutego 2011 roku wadium znajdowało się na rachunku Bankowym Gminy Pępowo.
Wyznaczony termin wniesienia wadium przez uczestników przetargu winien umożliwić komisji przetargowej stwierdzenie nie później niż 3 dni przed przetargiem, że dokonano wpłaty.
W dowodzie wpłaty wadium winien być uwidoczniony numer lokalu na który wpłata została dokonana. Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

2.przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

a/ dowodu wpłaty wadium,
b/ dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu,
c/pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z pełna treścią ogłoszenia o przetargu i przyjęciu jej bez zastrzeżeń,
d/aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualnego
odpisu z KRS(uwierzytelnionej kserokopii)- przez osoby prowadzące działalność gospodarczą,
e/ Jeżeli nieruchomość jest nabywana do majątku wspólnego ,a do przetargu przystępuje jeden z małżonków, jest on zobowiązany do przedłożenia przed przetargiem pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie przedmiotowej nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie przetargowe wynosi:1.000,00 zł.

Uczestnicy zgłaszają kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Z przeprowadzonego przetargu sporządza się protokół, który stanowi
podstawę do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
W przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę uzyskaną w wyniku przetargu w terminie 21 dni ale nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto: Urząd Gminy Pępowo PKO BP O/Gostyń nr. konta: 60 102031210000610200047688.

Nabywca ponosi wszelkie koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości.
Miejsce i termin zawarcia umowy-sprzedaży wyznacza sprzedający wciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Informacji szczegółowych nt. nieruchomości i zasad przetargu można uzyskać w Wydziale
Rozwoju Gospodarczego i Promocji pok.nr.19 lub telefonicznie pod numerem 65 575 89 90
Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów.
Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu.


Wójt Gminy Pępowo
/-/ Stanisław Krysicki
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - nieruchomości - lokale i inne obiekty
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Cecylia Zielińska
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2011-02-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-02-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory Samorządowe