Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: odbudowie zbiornika retencyjnego na działce o nr ewid. 50335/1, obręb Pępowo, gmina Pępowo.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: odbudowie zbiornika retencyjnego na działce o nr ewid. 50335/1, obręb Pępowo, gmina Pępowo.

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2010

Pępowo, 2.11.2010r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PĘPOWO

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zmianami) oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami)

zawiadamiam

,że dnia 2.11.2010 r. na wniosek Nadleśnictwa Piaski, ul. Drzęczewska 1, 63-820 Piaski, wydana została decyzja nr 7331-2/6/2010 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: odbudowie zbiornika retencyjnego na działce o nr ewid. 50335/1, obręb Pępowo, gmina Pępowo.
Strony postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji Wójta Gminy Pępowo w siedzibie Urzędu Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek, pok. Nr 19, w godzinach pracy Urzędu.
Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Wójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Aldona Gryczka
Informację wprowadził: Aldona Kaliszewska
Opublikowany dnia: 2010-11-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-11-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie