Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa 1-torowej elektroenergetycznej doziemnej linii kablowej WN-110 kV wraz z traktem światłowodowym, łączącej istniejącą stację GPZ Pępowo z projektowaną stacją farmy wiatrowej GPZ Krobia Południe

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa 1-torowej elektroenergetycznej doziemnej linii kablowej WN-110 kV wraz z traktem światłowodowym, łączącej istniejącą stację GPZ Pępowo z projektowaną stacją farmy wiatrowej GPZ Krobia Południe

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2010


OBWIESZCZENIE


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zmianami) oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami)

zawiadamiam

,że w dniu 19.08.2010 r. na wniosek Meltemi Sp. z o.o., Al. Wojska Polskiego 156, 71-324 Szczecin, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie 1-torowej (3 przewody fazowe oraz kabel światłowodowy) elektroenergetycznej doziemnej linii kablowej WN-110 kV wraz z traktem światłowodowym łączącej istniejącą stację GPZ Pępowo z projektowaną stacją farmy wiatrowej GPZ Krobia Południe na terenie działek nr ewidencyjny: 167 obr. Rogowo, 76, 77, 56, 116, 128, 127, 163, 195, 198 obr. Chwałkowo, 173, 66, 86, 85, 113, 112 obr. Krzyżanki, 282, 258, 252/1, 253, 255 obr. Krzekotowice, 183, 147, 146 obręb Czeluscin, 336, 335/3 obr. Pępowo.
W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

/-/ Wójt Gminy Pępowo
Stanisław Krysicki
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Aldona Gryczka
Informację wprowadził: Aldona Kaliszewska
Opublikowany dnia: 2010-09-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-09-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie