Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Numer dokumentu: 4
Rok (4 cyfry): 2010

Pępowo, 2.06.2010 r.

Znak: 7331-1/20(4)/2010

OBWIESZCZENIEWójt Gminy Pępowo na podstawie art. 72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 ze zmianami), zawiadamia, że w dniu 2.06.2010 r. na wniosek EMILGRANA POLAND Sp. z o.o. , Siedlec 71 b, 63-830 Pępowo wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: rozbudowie istniejącej hali magazynowo-przetworczej wraz z pełnym wyposażeniem technicznym i technologicznym oraz szatniami dla pracowników na działce ew. nr 489/23, obręb Pępowo. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Pępowo, pokój nr 19, ul. St Nadstawek 6, 63 – 830 Pępowo w godzinach urzędowania.

Z up. Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
/-/ Urszula Wabińska

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Irena Chajec
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2010-06-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-06-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie