Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pępowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pępowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2010

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pępowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy Pępowo Nr XI/69/2007 z dnia 12.10.2007 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pępowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 1.06.2010 r. do 2.07.2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pępowie, ul. St. Nadstawek 6, (pokój nr 19), w godzinach urzędowania. Przedmiotem zmiany studium jest przeznaczenie terenów funkcji rolniczej na lokalizację siłowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium odbędzie się 15 czerwca 2010 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Pępowie, ul. St. Nadstawek 6 (sala posiedzeń).
Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadajace osobowości prawnej mogą wnosić uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Pępowo z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 lipca 2010 r.
Jednocześnie na podstawie art. 39 i 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją związaną z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu w siedzibie Urzędu Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, (pokój nr 19) oraz możliwości złożenia uwag w formie pisemnej lub ustnie do protokołu albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres ug@pepowo.pl w terminie do 30 lipca 2010 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Pępowo.


Wójt Gminy Pępowo
/-/ Stanisław Krysicki
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Aldona Gryczka
Informację wprowadził: Aldona Kaliszewska
Opublikowany dnia: 2010-05-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-05-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie