Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa stadionowego pawilonu spikerskiego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa stadionowego pawilonu spikerskiego

Numer dokumentu: 7331-2/2(1)/2010
Rok (4 cyfry): 2010

Pępowo, 8.04.2010 r.

Znak: 7331-2/2(1)/2010


OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Pępowo

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2003 r. Nr 80, poz 717 z późn. zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U z 2000 r Nr 49, poz. 509 z późn. zmianami)

zawiadamiam

że w dniu 1.04.2010 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Firmy: Projektowanie i Nadzorowanie w Budownictwie inż. Tadeusz Sipurzyński, ul. St. Nadstawek 16/2, 63 –830 Pępowo działającej w imieniu Gminy Pępowo w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa stadionowego pawilonu spikerskiego na terenie działki ew. nr 709, obręb Pępowo. W związku z powyższym informuję strony postępowania, że mogą w Urzędzie Gminy Pępowo pokój nr 19 w godzinach pracy Urzędu zapoznać się z wnioskiem oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.


Wójt Gminy Pępowo
/-/ Stanisław Krysicki
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Aldona Gryczka
Informację wprowadził: Aldona Kaliszewska
Opublikowany dnia: 2010-04-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-04-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie