Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Budowa gazociągu śr/c D90PE17,6 oraz stacji pomiarowej o przepustowości 300m3 /h

Budowa gazociągu śr/c D90PE17,6 oraz stacji pomiarowej o przepustowości 300m3 /h

Numer dokumentu: 7331-2/9/09
Rok (4 cyfry): 2009

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Pępowo

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2003 r. Nr 80, poz 717 z późn. zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U z 2000 r Nr 49, poz. 509 z późn. zmianami)

zawiadamiam

że w dniu 4 grudnia 2009 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, Rejon Dystrybucji Gazu Leszno, ul. Przemysłowa 12, 64-100 Leszno w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „ Budowie gazociągu śr/c D90PE17,6 oraz stacji pomiarowej o przepustowości 300m3 /h na działkach o nr ew. 94, 120,122/2, 116, 101/3, 101/6, 110 obręb Pępowo.
W związku z powyższym informuję strony postępowania, że mogą w Urzędzie Gminy Pępowo pokój nr 13 w godzinach pracy Urzędu zapoznać się z wnioskiem oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Wójt Gminy Pępowo
/-/ Stanisław Krysicki
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Aldona Gryczka
Informację wprowadził: Aldona Kaliszewska
Opublikowany dnia: 2009-12-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-12-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie