Strona główna » Dokumenty » Zamówienia publiczne » Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej » ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ na wykonanie robót budowlanych nt.: Remont i poprawa funkcji stadionu sportowego w Pępowie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ na wykonanie robót budowlanych nt.: Remont i poprawa funkcji stadionu sportowego w Pępowie


Pępowo, dnia 18 listopada 2009 r.

Numer sprawy: 340/10/2009


ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Nazwa zadania: Przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych nt.: „Remont i poprawa funkcji stadionu sportowego w Pępowie”

1. Zamawiający działając w myśl art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych nt.: „Remont i poprawa funkcji stadionu sportowego w Pępowie”
- została wybrana oferta najkorzystniejsza firmy: Zakład Usługowy „MARZYŃSKI”
Marek Marzyński, Wilkowyja, ul. Powstańców Wlkp. 79, 63 -200 Jarocin za cenę
brutto (łącznie z podatkiem VAT 22%): 810 628,75 zł. słownie: osiemset dziesięć
tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych i 75/100.
Powyższa oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne oraz jest najkorzystniejszą ofertą wybraną na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w punkcie XIII. specyfikacji istotnych warunków zamówienia: kryterium cena = 100 pkt.

2. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty 1
Nazwa wykonawcy: Deker Bud Piotr Olszak
Adres Wykonawcy: ul. Poznańska 51, 63-800 Gostyń
Liczba punktów w kryterium cena: 97,89 pkt,
Łączna punktacja oferty: 97,89 pkt.

Numer oferty 2
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Techniczne inż. Stanisław Snela
Adres Wykonawcy: ul. Wodna 16, 64-030 Śmigiel
Liczba punktów w kryterium cena: 95,74 pkt,
Łączna punktacja oferty: 95,74 pkt.

Numer oferty 3
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe GOSBUD Sp. z o.o.
Adres Wykonawcy: ul. Graniczna 1, 63 – 800 Gostyń
Liczba punktów w kryterium cena: 94,46 pkt,
Łączna punktacja oferty: 94,46 pkt.

Numer oferty 4
Nazwa wykonawcy: Zakład Budowlany „Elios” Walenty Busz
Adres Wykonawcy: Kuczyna 21, 63-840 Krobia
Liczba punktów w kryterium cena: brak pkt,
Łączna punktacja oferty: brak pkt.

Numer oferty 5
Nazwa wykonawcy: Margot Inwestycje Sp. z o.o. oraz
Margot Wyposażenie Realizacja Inwestycji Sp. z o.o.
Adres Wykonawcy: ul. Borowskiego 7a/2, 66 – 400 Gorzów Wlkp. oraz ul. Łokietka 14/2, 66-400 Gorzów Wlkp.
Liczba punktów w kryterium cena: 92,20 pkt,
Łączna punktacja oferty: 92,20 pkt.

Numer oferty 6
Nazwa wykonawcy: Zakład Usługowy „MARZYŃSKI”, Marek Marzyński
Adres Wykonawcy: Wilkowyja, ul. Powstańców Wlkp. 79, 63 -200 Jarocin
Liczba punktów w kryterium cena: 100 pkt,
Łączna punktacja oferty: 100 pkt.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) – dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.Z poważaniem
Wójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Kmiecik-Rosa
Informację wprowadził: Katarzyna Kmiecik-Rosa
Opublikowany dnia: 2009-11-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-11-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory Samorządowe