Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » 2009-10-09 Informacja ws. programu współpracy Gminy Pępowo w 2010 r. z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2009-10-09 Informacja ws. programu współpracy Gminy Pępowo w 2010 r. z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Numer dokumentu: 1
Rok (4 cyfry): 2009

Informacja ws. programu współpracy Gminy Pępowo w 2010 r.
 z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
 
 
Wójt Gminy Pępowo działając na podstawie art. 5 ust 1 ustawy z
 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr.96, poz.873; z późn. zm.) uprzejmie prosi o zapoznanie się z programem współpracy Gminy Pępowo w 2010 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w    art. 3 ust.3 wymienionej ustawy.
Uwagi, sugestie, opinie proszę przesyłać do 19.10.2009 r. na adres ug.@pepowo.pl
lub
          Urząd Gminy Pępowo
          ul. St. Nadstawek 6

          63-830 Pępowo

 

Załącznik do programu współpracy

 
Program współpracy Gminy Pępowo w 2010 roku
z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
§ 1
 
1.      Podmioty współpracy są autonomiczne i suwerenne, a wzajemne oddziaływania regulują na zasadach umów i porozumień, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2.      Naczelną zasadą towarzyszącą wzajemnym oddziaływaniom jest wyrażenie woli współpracy w działaniach na rzecz gminy Pępowo i jej mieszkańców.
3.      Działanie władz samorządowych wyrażone jest wolą wspierania organizacji pozarządowych.
4.      Organizacje pozarządowe winny dążyć do wzbogacania przedsięwzięć służących zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych i działaniami swoimi wspierać w tym zakresie instytucje publiczne.
 
§ 2
 
Program określa zakres i formy współpracy, a także zadania priorytetowe w zakresie współpracy Gminy z organizacjami w 2010 roku.
 
§ 3
 
Cele programu obejmują:
1)      kształtowanie lokalnego społeczeństwa obywatelskiego i wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych, w tym:
a)      organizowanie i wspieranie działań społecznych i inicjatyw obywatelskich na rzecz Gminy i rozwoju więzi lokalnych,
b)      rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej,
c)      umacnianie w świadomości społecznej, poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycję,
d)      promocję postaw obywatelskich i prospołecznych,
e)      zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,
f)        tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców Gminy,
g)      tworzenie warunków do wyrównywania szans niepełnosprawnych członków społeczności Gminy, w każdym aspekcie życia społeczności,
2)      podnoszenie skuteczności i efektywności działań w sferze zadań publicznych.
3)      wzmocnienie pozycji organizacji i zapewnienie im równych z innymi podmiotami szans w realizacji zadań publicznych, przez wspieranie oraz powierzanie im zadań, z jednoczesnym zapewnieniem odpowiednich środków na ich realizację.
4)      realizację zadań publicznych określonych w ustawie.
5)      prowadzenie nowatorskich i efektywnych działań na rzecz Gminy oraz tworzenie systemowych rozwiązań dla ważnych problemów społecznych. 
6)      uzupełnienie działań Gminy w zakresie nieobjętym przez struktury samorządowe.
 
 
§ 4
 
Wójt współpracuje z organizacjami w sferze zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy, o ile zadania te są zadaniami Gminy.
 
 
§ 5
 
Współpraca Gminy z organizacjami, mająca charakter finansowy lub pozafinansowy, odbywa się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności i uczciwej konkurencji.
 
 
 
Rozdział II
Formy współpracy
 
§ 6
 
1.      Współpraca o charakterze finansowym może odbywać się w następujących formach:
a)      powierzania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji,
b)      wspierania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
2.      Poza finansowe – udzielenie wsparcia obejmuje następujące formy:
a)      doradztwo,
b)   pomoc merytoryczną,
c)   bieżącą wymianę informacji pomiędzy administracją a organizacjami pozarządowymi,
d)   przydział lokalu na warunkach preferencyjnych (organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o przyznanie lokalu na działalność statutową na preferencyjnych zasadach)
e)   udostępnienie lokali na spotkania,
f)    organizacje pozarządowe nie dysponujące własnym lokalem mogą wystąpić z wnioskiem o udostępnienie lokalu na organizację np. spotkań, konferencji, szkolenia, imprezy okolicznościowe, itp. (warunki udostępniania lokali ustalane będą pomiędzy administratorem obiektu a organizacją w drodze odrębnej umowy).
g)   pomoc w zakresie pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł, w tym: promowanie ciekawych programów, opiniowanie wniosków o dotacje ze źródeł trzecich, prowadzenie szkoleń dotyczących zdobywania funduszy.
3.      Wójt może zawierać z organizacjami umowy o wspieranie lub o powierzenie zadań publicznych na czas realizacji zadania lub na czas określony.
 
 
§ 7
 
1.      Zlecanie realizacji zadań publicznych następuje w trybie konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia.
2.      Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2010 r. będą ogłaszane na początku roku budżetowego Gminy.
3.      W miarę potrzeb i możliwości finansowych, w 2010 r. Wójt może ogłaszać kolejne konkursy ofert.
4.      Do zlecania realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej stosuje się przepisy ustawy o pomocy społecznej.
5.      Otwarcia kopert z ofertami dokonuje się w obecności co najmniej trzech osób upoważnionych przez Wójta lub komisję opiniującą.
 
 
§ 8
 
1.      W celu sprawnej realizacji zadań gminy, wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariatu, Wójt Gminy wyznacza pracownika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
2.      Do zadań pracownika należy w szczególności:
1)     zapewnianie przepływu informacji pomiędzy władzami samorządowymi a przedstawicielami poszczególnych organizacji,
2)     organizacja zebrania plenarnego organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Pępowo, w zależności od potrzeb lub na wniosek pięciu organizacji pozarządowych,
3)     przedstawianie Wójtowi i odpowiednim komisjom Rady Gminy projektu współpracy oraz wniosków złożonych przez organizacje,
4)     prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z współpracą z organizacjami pozarządowymi.
 
 
 
Rozdział III
Kryteria stosowane przy rozpatrywaniu wniosków
 
§ 9
 
1.      W celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wójt może powołać komisję opiniującą bądź zwrócić się o opinię do właściwej Komisji Rady Gminy.
2.      Wójt Gminy podejmuje decyzje dotyczące udzielenia wsparcia poszczególnym projektom i przedsięwzięciom zgłaszanym przez organizacje kierując się następującymi kryteriami:
1)      potrzeby gminy i jego mieszkańców,
2)      priorytety określone przez Radę Gminy określone w § 11,
3)      zgodnością oferty z zadaniem określonym szczegółowo w konkursie,
4)      oceną możliwości realizacji zadania przez organizację, zgodność planowanego przedsięwzięcia z celami statutowymi,
5)      zadeklarowaną przez organizację jakością działania, w tym kwalifikacjami osób, przy udziale których zadanie ma być realizowane,
6)      kalkulacją kosztów realizacji zadania, w tym zadeklarowanym udziałem innych środków w realizacji zadania; poprzez inne środki rozumie się: środki finansowe pozyskane z innych źródeł lub wkład własny organizacji (w tym wkład finansowy lub pozafinansowy w realizację zadania),
7)      realizacją zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w poprzednim okresie, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (o ile podmiot realizował już zadania ze środków Gminy),
8)      wysokością dotacji, przeznaczonej na realizację zadania,
9)      możliwości finansowania projektu z budżetu gminy,
10) w uzasadnionych przypadkach, możliwościami kontynuacji programu.
 
 
§ 10
 
1.            Wyniki konkursów podawane są do publicznej wiadomości.
2.            W ciągu 30 dni od rozstrzygnięcia konkursu podpisywana jest umowa z organizacjami, których oferty zostały przyjęte do realizacji. Umowa zawierana jest na czas realizacji zadania. Umowa zostanie podpisana niezwłocznie, o ile realizujący zadanie dostarczy w wymaganym terminie wszystkie niezbędne dokumenty.
3.            Dotacje mogą być udzielane wyłącznie na finansowanie lub dofinansowanie realizacji tych zadań, które mieszczą się w zadaniach priorytetowych.
4.            Środki finansowe pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystywane na:
1)      zadania i zakupy inwestycyjne,
2)      zakup gruntów,
3)      działalność gospodarczą,
4)      pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji starającej się o przyznanie dotacji (w tym także wydatków na wynagrodzenia pracowników niezaangażowanych w realizację zadania), chyba że stanowią one niezbędny element realizacji projektu,
5)      działalność polityczną i religijną.
5.   Bieżący monitoring i kontrolę merytoryczną wykonywanych zadań prowadzić będą wyznaczone przez Wójta osoby – zespół kontrolny.
 
 
Rozdział VI
Zadania priorytetowe
 
§ 11
 
Zadaniami priorytetowymi w zakresie współpracy Gminy z organizacjami w 2010 r. są zadania:
 
1)      z zakresu kultury:
a)      wspieranie inicjatyw kulturalnych ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń cyklicznych, angażujących w realizację różnorodne środowiska i organizacje,
b)      wspieranie edukacji kulturalnej,
c)      wspieranie działań zmierzających do integracji i współpracy międzypokoleniowej poprzez historię i kulturę,
d)      wspieranie inicjatyw oraz realizacja przedsięwzięć popularyzujących tradycję, historię i dziedzictwo kulturowe Gminy,
e)      upowszechnianie sztuki we wszystkich jej dziedzinach.
2)      z zakresu oświaty i wychowania:
a)      realizowanie programów dotyczących wychowania patriotycznego i wychowania w duchu społeczeństwa obywatelskiego,
b)      realizacja programów dotyczących rozbudzenia przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży,
c)      organizowanie różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży,
d)      wspieranie inicjatyw oświatowych,
e)      realizacja programów rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży z zakresu nauk przyrodniczych i współczesnej techniki, wykraczających poza program szkolny,
f)        organizowanie działalności artystycznej dzieci i młodzieży rozwijającej ich zainteresowania i uzdolnienia w różnych dziedzinach,
g)      realizacja programów rozwojowych skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym.
 
3)      z zakresu upowszechniania kultury fizycznej:
a)      organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych,
b)      szkolenie sportowe dzieci i młodzieży,
c)      wspieranie działań na rzecz utrzymywana i przedłużania sprawności fizycznej osób starszych,
d)      promocja aktywności turystycznej dzieci i młodzieży.
 
4) z zakresu działań socjalno-pomocowych na rzecz osób starszych:
a)      aktywizacja osób starszych, poprzez rozwijanie środowiskowych form wsparcia, prowadzenie zajęć edukacyjnych, sportowych i artystycznych, a także poradnictwa,
b)      działania o charakterze integracyjnym oraz samopomocowym, m.in. poprzez organizacje imprez i szkoleń,
c)      wsparcie działań na rzecz osób z uprawnieniami kombatanckimi,
d)      działania mające na celu aktywizację międzypokoleniową,
e)      promocja pozytywnego wizerunku osób starszych.
 
5) z zakresu działań charytatywnych:
1)      pomoc społeczna,
2)      pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
3)      rozwiązywanie problemów związanych z bezdomnością i wykluczeniem społecznym.  
6) z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości.
7) z zakresu bezpieczeństwa publicznego - realizowane będą działania we współpracy z wszystkimi jednostkami, których zadaniem statutowym jest utrzymanie bezpieczeństwa publicznego zmierzające do:
 
1)      porządku i przeciwdziałania patologiom społecznym,
2)      upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa,
3)      ratownictwa i ochrony ludności,
4)      pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych.
 
8) z zakresu integracji europejskiej a także w rozwijaniu kontaktów i współpracy zagranicznej.
 
9) z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
 
 
Informacje powiązane:

- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maria Stachowiak
Informację wprowadził: Maria Stachowiak
Opublikowany dnia: 2009-10-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-10-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory Samorządowe