Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo – usługowej w miejscowości Siedlec (dz. ew. nr 54/5, 53/1, 53/2, 54/1) oraz o przystąpieniu do przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo – usługowej w miejscowości Siedlec (dz. ew. nr 54/5, 53/1, 53/2, 54/1) oraz o przystąpieniu do przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Numer dokumentu: 7322/1/09
Rok (4 cyfry): 2009

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 39, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1277) oraz związku z Uchwałą Rady Gminy Pępowo nr XX/149/2008 z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo – usługowej w miejscowości Siedlec (dz. ew. nr 54/5, 53/1, 53/2, 54/1) zawiadamiam:
1. o przystąpieniu do opracowania projektu w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2. o przystąpieniu do przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Pępowo ul. St. Nadstawek 6, 63 – 830 Pępowo. Zainteresowani mogą wnosić uwagi i wnioski w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na e-mail ug@pepowo.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem w terminie, do dnia 1.09.2009 r. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Pepowo, ul. St. Nadstawek. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości lub terenu, którego dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Pępowo.

Wójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław Krysicki
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Aldona Gryczka
Informację wprowadził: Aldona Kaliszewska
Opublikowany dnia: 2009-08-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-08-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie