Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie - dotyczy zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pępowo

Obwieszczenie - dotyczy zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pępowo

Numer dokumentu: 7320/1/2009
Rok (4 cyfry): 2009

Obwieszczenie


Na podstawie art. 39, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1277) oraz związku z Uchwałą Rady Gminy Pępowo nr XI/69/2007 z dnia 12.10.2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pępowo. zawiadamiam:
1. o przystąpieniu do opracowania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pępowo. Przedmiotem zmiany jest przeznaczenie terenów funkcji rolniczej na lokalizację siłowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną.
2.o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia prognozy oddziaływania na środowiskowo dla w/w studium.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, 63 – 830 Pępowo. Zainteresowani mogą wnosić uwagi i wnioski w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na e-mail ug@pepowo.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, do dnia 14.07.2009 r. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Pepowo, ul. St. Nadstawek 6, 63 -830 Pępowo. Wniosek powinien zawierać nazwisko imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości lub terenu, którego dotyczy.Wójt Gminy Pępowo
/-/ Stanisław Krysicki
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Aldona Gryczka
Informację wprowadził: Aldona Kaliszewska
Opublikowany dnia: 2009-06-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-06-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie