Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » "Przebudowa drogi powiatowej nr 4907 P Pępowo - gr powiatu"

"Przebudowa drogi powiatowej nr 4907 P Pępowo - gr powiatu"

Numer dokumentu: 762-1/1/2009
Rok (4 cyfry): 2009

Znak:762-1/1/2009


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami) oraz na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227), zawiadamia że w dniu 9.04.2009 r. na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Gostyniu wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4907 P Pępowo – gr. powiatu”. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Gminy Pępowo, pokój nr 13, ul. St Nadstawek 6, 63 – 830 Pępowo w godzinach urzędowania.


Wójt Gminy Pepowo
/-/Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Aldona Gryczka
Informację wprowadził: Aldona Kaliszewska
Opublikowany dnia: 2009-04-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-04-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie