Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » obwieszczenie o wydanym w dniu 27.02.2009 r. postanowieniu w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „ Przebudowie drogi powiatowej nr 4907 P Pępowo – gr Powiatu”

obwieszczenie o wydanym w dniu 27.02.2009 r. postanowieniu w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „ Przebudowie drogi powiatowej nr 4907 P Pępowo – gr Powiatu”

Numer dokumentu: 762-1/1/2009
Rok (4 cyfry): 2009OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PĘPOWONa podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071z późn. zmianami) oraz art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U nr 199 poz. 1227). Wójt Gminy Pępowo zawiadamia strony poprzez obwieszczenie o wydanym w dniu 27.02.2009 r. postanowieniu w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „ Przebudowie drogi powiatowej nr 4907 P Pępowo – gr Powiatu”762-1/1/2009POSTANOWIENIENa podstawie art. 59 ust. 1 pkt. 2, art. 63 ust. 1 i 2, art. 64 ust. 1, art. 65, art. 156, art. 173 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), a także na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z klasyfikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zmianami) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U z 200 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zmianami)


postanawiam


nie stwierdzić potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4907 P Pępowo – gr. Powiatu”


UzasadnienieWnioskiem z dnia 29 stycznia 2009 r. Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu, ul. Poznańska 200, 63 – 800 Gostyń wystąpił do Wójta Gminy Pępowo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 4907 P Pępowo – gr Powiatu”.
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z klasyfikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zmianami), w związku z art. 173 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) analizowana inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla których raport o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany.
Zgodnie z art. 63 ust. 1 w/w ustawy obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji. Stosownie zaś do art. 64 ust. 1 przedmiotowej ustawy postanowienie o którym mowa wyżej wydaje się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Jednocześnie na podstawie art.156 w/w ustawy w odniesieniu do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko starostowie wykonują zadania Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska w zakresie dotyczącym opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu w terminie roku od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Wójt Gminy Pępowo pismem z dnia 6.02.2009 r wystąpił do Starostwa Powiatowego w Gostyniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu z prośba o wydanie opinii czy dla w/w inwestycji należy przeprowadzić ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Starosta Gostyński w postanowieniu Nr OR.7633-5/09 z dnia 18.02.2009 r. nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu w opinii sanitarnej Nr NS-71/2-4/09 z dnia 19.02.2009 r. wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Postanawiając odstąpić od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko uwzględniono uwarunkowania zgodnie z art.63 ust1,2,3 w/w ustawy. Na podstawie przedstawionych przez wnioskodawcę informacji o planowanym przedsięwzięciu w szczególności analizowano:
1. Skalę i charakter inwestycji – inwestycja obejmuje poszerzenie istniejącej nawierzchni na odcinku długości ca 5.,7 m, z jednostronnym chodnikiem szerokości 1,50 m długości 203 m. oraz budowę uzupełniającego odcinka kanalizacji deszczowej długości 203 mb. Planuje się również budowę wjazdów do posesji i zjazdów do pól.
2. Powiązania z innymi przedsięwzięciami – w toku prowadzonego postępowania ustalono że nie będzie występować skumulowane oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami na terenie realizacji inwestycji
3. Wykorzystanie zasobów naturalnych – trudno jest określić ilość surowców, materiałów, paliw i energii zabezpieczających realizację zadania. Zastosowana zostanie typowo powszechnie stosowana technologa przy pozyskaniu materiałów kamiennych produkowanych tylko w kamieniołomach posiadającej zezwolenie na eksploatacje złóż.
4. Emisja i występowanie innych uciążliwości – Na etapie przebudowy może się zwiększyć emisja do powietrza oraz hałas i wibracje co spowodowane będzie eksploatacją maszyn roboczych. Jednak poprzez przebudowę istniejącej zniszczonej nawierzchni bitumicznej oraz budowę chodnika, w wyniku płynnie bez oporu poruszających się pojazdów mechanicznych zmniejszy się zużycie paliw, ograniczona zostanie emisja spalin, zmniejszy się poziom hałasu, znikną uciążliwe zastoiska wody , droga stanie się bezpieczna. Przejęcie wód opadowych i odprowadzenie ich do rowów melioracyjnych oraz planowanej kanalizacji deszczowej pozwoli na prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów wodnych. Odpady powstałe podczas robot drogowych zostaną wywiezione w miejsce wskazane przez Inwestora przeznaczone do jego składowania
5. Usytuowanie przedsięwzięcia – Całość zrealizowana będzie w ramach wydzielonego geodezyjne pasa drogowego. Powierzchnia na której planowana jest przebudowa drogi wynosi 3,42 ha. Dotychczasowy sposób wykorzystania terenu jest zgodny z jego przeznaczeniem a więc dla ruchu pojazdów mechanicznych i ruchu pieszych. Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie znajduje się na obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U Nr 92, poz. 880 z późn. zmianami).tj. parkami krajobrazowymi, obszarami chronionego krajobrazu, punktami archeologicznymi , jak również poza obszarami sieci Natura 2000.
6. Rodzaj i skale możliwego oddziaływania – Zwiększona emisja do powietrza, hałas i wibracje mogą wystąpić na etapie przebudowy, jednakże będzie to oddziaływanie o ograniczonym zasięgu i nasileniu, krótkotrwałe i odwracalne.
Z uwagi na położenie w znacznej odległości od zachodniej granicy państwa, zakres oraz charakter przedsięwzięcia nie będzie powodować trans granicznego oddziaływania na środowisko

Po zapoznaniu się z przedstawioną przez inwestora informacją o planowanym przedsięwzięciu. Postanowieniem Starosty Gostyńskiego i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu oraz biorąc pod uwagę art. 63 w/w ustawy odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: : „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4907 P Pępowo – gr. Powiatu”

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

Ze względu na to, że liczba stron w przedmiotowym postępowaniu przekracza 20 zawiadamia się strony w oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U z 2000 r Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami)

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie w terminie 7 dni od daty doręczenia.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia o wydaniu postanowienia.


Otrzymują:
1. Powiatowy Zarząd Dróg
Poznańska 200
63 – 800 Gostyń
2. Pozostałe strony zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U z 2000 r Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami)
3. a/a


Do wiadomości
1. Starostwo Powiatowe w Gostyniu
ul. Wrocławska 256
63 – 800 Gostyń
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu
ul. Wrocławska 8, 63 – 800 Gostyń

Wojt Gminy Pępowo
/-/Stanisław KrysickiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Aldona Gryczka
Informację wprowadził: Aldona Kaliszewska
Opublikowany dnia: 2009-02-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-02-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie