Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXII/ 164 /2009 Rady Gminy Pępowo z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Pępowo na lata 2009 – 2016”

Uchwała Nr XXII/ 164 /2009 Rady Gminy Pępowo z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Pępowo na lata 2009 – 2016”

Numer uchwały: 164
Numer sesji: 22
Rok (4 cyfry): 2009

Uchwała Nr XXII/ 164 /2009
Rady Gminy Pępowo
z dnia 16 lutego 2009 r.

w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Pępowo na lata 2009 – 2016”


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

zatwierdza „Plan Odnowy Miejscowości Pępowo na lata 2009 – 2016”, przyjęty Uchwałą Zebrania Wiejskiego Wsi Pępowo w dniu 12 stycznia 2009 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała Nr XV/110/2008 Rady Gminy Pępowo z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Wsi Pępowo na lata 2007 – 2013”.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/mgr Kazimierz Zaremba

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Irena Chajec
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2009-02-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-02-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie